કહેવાય છે કે જ્યાં મહેનત હોય છે ત્યાં સફળતા પણ હોય છે. જો તમારા ઈરાદા મજબુત હોય તો તમારા સપના પુરા કરવા માટે ક્યારેય ફેમિલીબેગ્રાઉંડ…

આ છોકરી કોલકત્તાની રહેવાસી છે અને એનું નામ રાખી દત્તા છે. રાખીના પિતાજીને લીવરની બિમારી હતી. ડોકટરોએ યોગ્ય તપાસ બાદ જણાવ્યું કે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની…