આમ તો આપણા ગુજરાતમાં ફરવા માટે એટલા સ્થળો છે કે જેવું તેવું વેકેશન પણ ઓછુ પડે, પણ જો તમે કુદરતી સૌન્દર્ય અને એડવેન્ચર પ્રેમી હોય…

  મોટા ભાગના લોકોને હરવા ફરવાનો શોખ તો હોય જ છે. પરંતુ ઘણી વખત આ શોખ પુરા કરવામાં તેમનું ઓછું બજેટ નડતું હોય છે. જેના…