ગુજરાત માં રહેતા હોય અને ગિરનારનું નામ સાંભળ્યું હોય એવું બને જ નહિ..શું કહો છો તમે મિત્રો? અને વાત આવે ગિરનારની ઉંચાઈ કે પરિક્રમાની એ…

અંદાજે ચારેક સદીઓ ઉપરના સમયની વાત છે જ્યારે દિલ્હીની ગાદી પર અકબરનું શાસન હતું.કચ્છમાં એ સમયે રાવ દેશળનું રાજ તપતું હતું.રાવ દેશળનો અત્યંત વિશ્વાસુ,વફાદાર અને…