કહેવાય છે કે ‘પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી’ અને આ કહેવતને સાર્થક કરી બતાવી છે એક 6 વર્ષના બાળકે. જી હાં, જે ઉંમરમાં બાળકો બોલતા-ચાલતા શીખે છે…

અપને વહાઁ ATM લગાઓ, ઔર ખૂબ પેસા કમાઓ ! જાહેર ક્ષેત્રની અને પ્રાઈવેટ બેંકો ઉપરાંત મુથુટ અને ઇન્ડિયા ૧ જેવી કંપનીઓ વ્હાઈટ લેવલ એટીએમ લગાવવાનો…