ભારતની આઝાદીનો ઇતિહાસ ભગતસિંહના ઉલ્લેખ વગર અધૂરો છે. ભારતની આઝાદી માટે લડનાર ભારત માતાના ત્રણ વીર શહિદો ભગત સિંહ, રાજગુરૂ અને સુખદેવને અંગ્રેજ સરકારે 23મી…