કેન્સર એક એવી ખતરનાક બીમારી છે કે જેનું નામ સાંભળીને જ લોકો હચમચી જાય છે, લોકો કેન્સર જેવા ભયાનક રોગોથી દુર જ રહેવા માંગે છે.…