એ વાતમાં કોઇ શંકાને સ્થાન નથી કે જીવન અને મૃત્યુ બંને બાબતો ઇશ્વરના હાથમાં છે. ખરેખર તે ઇચ્છે તો કોઇ પણ વ્યક્તિને જીવનદાન આપી શકે…